THÀNH VIÊN MỚI TRONG BAN THƯỜNG VỤ VÀ CÁC BAN NGÀNH CỦA CỘNG ĐOÀN

♦   Anh Đaminh Phạm Hòa Hiền là thành viên của BTV với vai trò phụ tá nội vụ đặc trách những sự kiện và ẩm thực của cộng đoàn.
♦  Chị Anna Nguyễn Thị Mỹ Nga Trưởng ban khánh tiết và Anh Gioan Nguyễn Văn Dũng phó ban
♦   Anh Giuse Nguyễn Phú LuânChị Maria Đinh Thị Hải là đại diện hội phụ huynh học sinh của trường việt ngữ Hoan Thiện.