Video: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.2: Thánh lễ

Video: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.1: Rước kiệu

Hình ảnh: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.2: Thánh lễ – Album 2

Hình ảnh: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.2: Thánh lễ – Album 1

Hình ảnh: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.1: Rước kiệu – Album 2

Hình ảnh: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Nhà thờ Chính toà, 13/11/2022 – P.1: Rước kiệu – Album 1

Video: Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, 7.00pm Thứ Tư 2/11/2022

Video: Di Ảnh Các Tín Hữu Đã Qua Đời, 2/11/2022

Hình ảnh: Lễ Bổn Mạng Ban Truyền Thông, 5.00pm Chúa Nhật 23/10/22