VIDEO: THIẾU NHI THÁNH THỂ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU, CHÚA NHẬT 12/12/2021

VIDEO: THIẾU NHI THÁNH THỂ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC, CHÚA NHẬT 5/12/2021

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC, CHÚA NHẬT 5/12/2021

TRỰC TUYẾN: CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH, 10.00AM | 2/1/2022

VIDEO: THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA, 1/1/2022

TRỰC TUYẾN: CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT, 10.00AM | 26/12/2021

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2021 – Photo: Nam Võ

TRỰC TUYẾN: LỄ VỌNG GIÁNG SINH, 9.00PM | 24/12/2021

HÌNH ẢNH: LỄ PHÁT THƯỞNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG 2021 – Photo Đức Nguyễn