VIDEO CLIP: ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH, CHÚA NHẬT PHỤC SINH 11.00AM | 4/4/2021

VIDEO CLIP: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 8.00PM | 3/4/2021

HÌNH ẢNH: ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH, CHÚA NHẬT PHỤC SINH 11.00AM | 4/4/2021

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 8.00PM | 3/4/2021

HÌNH ẢNH: NGHI THỨC TIẾP NHẬN TÂN TÒNG TRONG THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 8.00PM | 3/4/2021

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ TIỆC LY THỨ NĂM TUẦN THÁNH, 7.30PM | 1/4/2021

VIDEO CLIP: NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 10.00AM | 3/4/2021

HÌNH ẢNH: NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ THỨ BẢY TUẦN THÁNH, 10.00AM | 3/4/2021

VIDEO CLIP: SUY TÔN THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH, 3.00PM | 2/4/2021

HÌNH ẢNH: SUY TÔN THÁNH GIÁ THỨ SÁU TUẦN THÁNH, 3.00PM | 2/4/2021