HÌNH ẢNH: LỄ BỔN MẠNG NHÓM THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ, 10.00AM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 19/6/22

HÌNH ẢNH: LỄ BỔN MẠNG TNTT, HỘI PHỤ HUYNH TNTT & CA ĐOÀN THÁNH THỂ, 12.30PM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 19/6/22

VIDEO: LỄ BỔN MẠNG NHÓM THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ, 10.00AM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 19/6/22

HÌNH ẢNH: CHA ROLAND CHIA SẺ TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH CHO CHA P.X TRƯƠNG BỬU DIỆP, LỄ CHÚA BA NGÔI 11/6/22

VIDEO: CHA ROLAND CHIA SẺ TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH CHO CHA P.X TRƯƠNG BỬU DIỆP, LỄ CHÚA BA NGÔI 11/6/22

HÌNH ẢNH: TIỆC MỪNG MỪNG BỔN MẠNG BAN LỄ SINH ĐAMINH SAVIÔ, 8.00PM THỨ SÁU 10/6/2022

HÌNH ẢNH: THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG BAN LỄ SINH ĐAMINH SAVIÔ, 7.00PM THỨ SÁU 10/6/2022

VIDEO: THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG BAN LỄ SINH ĐAMINH SAVIÔ, 7.00PM THỨ SÁU 10/6/2022

HÌNH ẢNH: LỄ BẾ MẠC THÁNG HOA – CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN, 10.00AM | 29/5/2022, ALBUM 2

VIDEO: LỜI CÁM ƠN CỦA ANH CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN ĐẾN SƠ HẢI, BAN TỔ CHỨC VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ TRONG LỄ BẾ MẠC THÁNG HOA 2022