GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 20/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 19/10/2020

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT. CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A, 18/10/2020

GIỜ HÀNH HƯƠNG VÀ THÁNH LỄ THỨ BẢY HẰNG TUẦN. KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 17/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ SÁU, THÁNH GIÊRAĐÔ MAJELLA, TU SĨ DCCT, 7.40AM | 16/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ NĂM, THÁNH TÊRÊSA AVILA, 7.40AM | 15/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 14/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 13/10/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY. THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 12/10/2020

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT. CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A, 11/10/2020