GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH, 7.40AM | 26/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH, 7.40AM | 25/5/2020

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA THĂNG THIÊN, 24/5/2020

GIỜ HÀNH HƯƠNG THỨ BẢY HẰNG TUẦN, THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ, 3.00PM | 23/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 23/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 22/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 21/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 20/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 19/5/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH, 7.40AM | 18/5/2020