TLTT: THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 27/7/2021

TLTT: THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA. 7.00PM | 26/7/2021

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN. CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B, 25/7/2021

GIỜ HÀNH HƯƠNG THỨ BẢY HẰNG TUẦN. KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 24/7/2021

TLMN: THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 23/7/2021

TLMN: THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN, THÁNH MARIA MAĐALÊNA. 7.00PM | 22/7/2021

TLMN: THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 21/7/2021

TLMN: THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 20/7/2021

TLMN: THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 19/7/2021

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN. CHÚA NHẬT LỄ CHÚA CỨU THẾ, 18/7/2021