GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 5/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY, 7.40AM | 4/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 3/8/2020

THÁNH LỄ ONLINE 10.00AM CHÚA NHẬT, CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A, 2/8/2020

GIỜ HÀNH HƯƠNG THỨ BẢY HẰNG TUẦN, KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 1/8/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 31/7/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 30/7/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THÁNH MÁCTA, 7.40AM | 29/7/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 28/7/2020

GIỜ KINH SÁNG VÀ THÁNH LỄ MỖI NGÀY, THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN, 7.40AM | 27/7/2020