CA ĐOÀN THÁNH THỂ

Ban Điều Hành:
– Ca Trưởng: Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
– Thủ Quỹ: Têrêsa Hà Mỹ Trang

Liên lạc:
Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
P: 0423 016 760
E: yen.dang69@gmail.com