Đội Giúp Lễ Hoan-Thiện (Alter Serving Team)

Alterserving Form (Đơn tham gia đội Giúp Lễ)
Roster (Danh sách đội Giúp Lễ)