BAN THƯỜNG VỤ 
NHIỆM KỲ 2023-2025


Đaminh Phạm Hoà Hiền
Chủ Tịch
Email: hienp2509@yahoo.com
Phone: 0430 517 167


Tôma Aquinô Trần Minh Văn
Phó Nội Vụ
Email: chotran90@gmail.com
Phone: 0422 899 907


Maria Quách Thị Điểm
Phó Ngoại Vụ
Email: tuyendiem@live.com
Phone: 0421 213 219


Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt
Thư Ký
Email: nguyet_mat_trang@yahoo.com
Phone: 0401 184 039


Maria Vũ Thị Ánh Thu
Thủ Quỹ

Email: ms.quythu@gmail.com
Phone: 0403 488 196


Phêrô Hoàng Quang Minh
Ủy Viên Kế Hoạch Toàn Diện
Email: quangminhmc@clubtelco.com
Phone: 0403 128 979

Anê Phạm Ngọc Ánh
Ủy Viên Phụng Vụ
Email: agnesanh54@gmail.com
Phone: 0413 428 203


Phêrô Lê Minh Thế
Ủy Viên Giáo Lý & Bí Tích
Email: peterle@y7mail.com
Phone: 0476 922 698


Micae Dương Thọ
Ủy Viên Xây Dựng Kỹ Thuật
Email: thoduong@bigpond.net.au
Phone: 0409 947 279


Phêrô Lê Minh Luật
Ủy Viên Bảo Trì
Email: luatminh561@gmail.com
Phone: 0488 102 175


Giuse Phan Quang Khánh
Uỷ Viên Truyền Thông
Email: danielphan3003@gmail.com
Phone: 0402 999 531


Gioakim Dương Đức Hoá
Uỷ Viên Đặc Trách Xóm Giáo, Hội Đoàn & Ban Ngành
Email: hoadduong@yahoo.com.au
Phone: 0401 712 757


Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
Uỷ Viên Đặc Trách Ca Đoàn
Email: yen.dang69@gmail.com
Phone: 0423 016 760


Têrêsa Đinh Thị Kim Hằng
Uỷ Viên Giới Trẻ
Email: teresahang269@gmail.com
Phone: 0452 246 971

Maria Nguyễn Thị Kim Chi
Uỷ Viên Tổ Chức Các Sự Kiện Lớn
Email: kim.nguyen34@yahoo.com.au
Phone: 0478 056 999


Maria Nguyễn Thị Huệ
Uỷ Viên Bác Ái Xã Hội
Email: huenguyen_donovan@yahoo.com
Phone: 0432 746 771

Gioan Baotixita Châu Xuân Mạnh
Phụ Tá Nội Vụ
Email: manhxchau@gmail.com
Phone: 0426 730 373


Gioakim Nguyễn Văn Đạo
Phụ Tá Nội Vụ
Email: dnguyen9395@yahoo.com.au
Phone: 0427 184 907

Giuse Phùng Văn Thông
Phụ Tá Ngoại Vụ
Email: lanthong1@yahoo.com.au
Phone: 0402 248 389