BAN THƯỜNG VỤ 
NHIỆM KỲ 2019-2021

 

Antôn Trương Tấn Phát
Chủ Tịch
Email: pltclothing@yahoo.com.au
Mobile: 0432 777 500

Gioakim Dương Đức Hóa
Phó Nội Vụ
Email: hoadduong@gmail.com
Mobile: 0401 712 757

Phêrô Dương Hoàng Hiệp
Phó Ngoại Vụ
Email: hiep_duong@yahoo.com.au
Mobile: 0448 423 104

Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt
Thư Ký
Email: nguyet_mat_trang@yahoo.com
Mobile: 0401 184 039

Maria Vũ Thị Ánh Thu
Thủ Quỹ
Email: ms.quythu@gmail.com
Mobile: 0403 488 196

Phêrô Hoàng Quang Minh
Ủy Viên Kế Hoạch & Phát Triển
Email: quangminhmc@clubtelco.com
Mobile: 0403 128 979

Đaminh Phạm Hòa Hiền
Ủy Viên Đặc Trách Những Sự Kiện Lớn
Email: hienp2509@yahoo.com
Mobile: 0430 517 167

Giuse Nguyễn Văn Thủy
Ủy Viên Phụng Vụ
Email: vinniedilinh@yahoo.com
Mobile: 0412 489 843

Giuse Phan Quang Khánh
Ủy Viên Truyền Thông
Email: danielphan3003@gmail.com
Mobile: 0402 999 531

Phêrô Nguyễn Hoàng Hải
Ủy Viên Giới Trẻ
Email: haimylien@gmail.com
Mobile: 0401 915 133

Têrêsa Nguyễn Thị Hải Anh
Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
Email: haianhnguyen79@gmail.com
Mobile: 0411 178 616

Micae Dương Thọ
Ủy Viên Xây Dựng & Bảo Trì
Email: thoduong@bigpond.net.au
Mobile: 0409 947 279

Têrêsa Đinh Thị Kim Hằng
Ủy Viên Các Ca Đoàn
Email: teresahang269@gmail.com
Mobile: 0452 246 971

Giuse Trần Văn Thuận
Phụ Tá Nội Vụ
Email: thuantran79@yahoo.com
Mobile: 0403 233 478

Đaminh Phạm Hùng Kiệt
Phụ Tá Nội Vụ
Email: jackpham1309@gmail.com
Mobile: 0425 811 330

Giuse Nguyễn Phú Luân
Phụ Tá Ngoại Vụ
Email: paul-luan-n@hotmail.com
Mobile: 0432 648 604