BAN THƯỜNG VỤ 
NHIỆM KỲ 2021-2023


Đaminh Phạm Hoà Hiền
Chủ Tịch
Email: hienp2509@yahoo.com
Phone: 0430 517 167


Giuse Trần Văn Thuận
Phó Nội Vụ
Email: thuantran79@yahoo.com
Phone: 0430 233 478


Têrêsa Trần Ngọc Anh
Phó Ngoại Vụ
Email: rosy.tran@springvale.rh.com.au
Phone: 0434 495 159


Têrêsa Nguyễn Thị Nguyệt
Thư Ký
Email: nguyet_mat_trang@yahoo.com
Phone: 0401 184 039


Maria Vũ Thị Ánh Thu
Thủ Quỹ

Email: ms.quythu@gmail.com
Phone: 0403 488 196


Phêrô Hoàng Quang Minh
Ủy Viên Kế Hoạch & Phát Triển
Email: quangminhmc@clubtelco.com
Phone: 0403 128 979

Giuse Nguyễn Văn Thuỷ
Ủy Viên Phụng Vụ
Email: vinniedilinh@yahoo.com
Phone: 0412 489 843


Phêrô Lê Minh Thế
Ủy Viên Giáo Lý & Bí Tích
Email: peterle@y7mail.com
Phone: 0421 878 430


Micae Dương Thọ
Ủy Viên Xây Dựng & Phát Triển
Email: thoduong@bigpond.net.au
Phone: 0409 947 279


Tôma Aquinô Trần Minh Văn
Ủy Viên Bảo Trì
Email: chotran90@gmail.com
Phone: 0422 899 907


Giuse Phan Quang Khánh
Uỷ Viên Truyền Thông
Email: danielphan3003@gmail.com
Phone: 0402 999 531


Gioakim Dương Đức Hoá
Uỷ Viên Đặc Trách Xóm Giáo, Hội Đoàn & Ban Ngành
Email: hoadduong@yahoo.com.au
Phone: 0401 712 757


Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
Uỷ Viên Đặc Trách Ca Đoàn
Email: yen.dang69@gmail.com
Phone: 0423 016 760


Têrêsa Đinh Thị Kim Hằng
Uỷ Viên Giới Trẻ
Email: teresahang269@gmail.com
Phone: 0452 246 971

Maria Quách Thị Điểm
Uỷ Viên Tổ Chức Các Sự Kiện Lớn
Email: tuyendiem@live.com
Phone: 0402 783 213


Giuse Trần Minh Đường (đã qua đời)
Uỷ Viên Đặc Trách Phong Trào & Trường Việt Ngữ
Email: joe.tran6876@yahoo.com.au
Phone: 0414 560 890

Antôn Trương Tấn Phát
Uỷ Viên Bác Ái Xã Hội
Email: pltclothing@yahoo.com.au
Phone: 0432 777 500


Gioan Baotixita Thái Hoàng Minh
Phụ Tá Nội Vụ
Email: minh.thai@icloud.com
Phone: 0419 873 735

Giuse Đỗ Đức Hiệp
Phụ Tá Nội Vụ
Email: hiepdo@hotmail.com
Phone: 0412 519 886


Gioan Baotixita Châu Xuân Mạnh
Phụ Tá Ngoại Vụ
Email: manhxchau@gmail.com
Phone: 0426 730 373