LINH MỤC TUYÊN UÝ

Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh, C.Ss.R
Tuyên Uý Trưởng
Email: danhtrongly1909@gmail.com
Phone: 0431 030 122

Linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh, C.Ss.R
Tuyên Uý Phó
Email: tuananh.do@cam.org.au
Phone: 0403 642 146