LINH MỤC TUYÊN ÚY

 

 

Linh mục G.B Đặng Nhật Trường, C.Ss.R

Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh, C.Ss.R

Email: danhtrongly1909@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0431 030 122