LINH MỤC TUYÊN ÚY

 

 

J.B Đặng Nhật Trường

LINH MỤC G.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, C.Ss.R

Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

Giuse Nguyễn Xuân Hiếu

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN XUÂN HIẾU, C.Ss.R

Email: hieucssr@yahoo.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0469 264 761