LINH MỤC TUYÊN UÝ

 

LINH MỤC GIUSE VŨ NGỌC TUYỂN, CSSR

Email: tuyenc77@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033 
Mobile: 0488 639 735

LINH MỤC J.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, CSSR

Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027