Huynh Đoàn Đaminh Cẩm Noble Park

Trưởng Ban:
Phêrô Nguyễn Ngọc Tú

Liên lạc:
Phêrô Nguyễn Ngọc Tú
P: 0413 448 361