Thưa Ngài, xin cứu con với! (Mt 14, 30b)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347