Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15, 13)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347