Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5, 3)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347