Chúc Tụng Đấng Ngự Đến, Nhân Danh Đức Chúa
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347