Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt 11, 3)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347