Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. (Ga 2, 11)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347