Nếu các con không công chính hơn các luật sỹ và biệt phái, thì các con chẳng vào được Nước Trời đâu