Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại (Lc 24, 46)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347