Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. (Ga 2, 19)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347