Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11, 25)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347