Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mt 22, 21)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347