Đây là Chiên Thiên Chúa. (Ga 1, 36)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347