Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17, 6)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347