Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ. (x. Mc 4, 31-32)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347