Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347