Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Lc 12, 40)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347