Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11, 28)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347