Chính anh em hãy cho họ ăn (Mt 14, 16b)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347