Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10, 2)
Bank Account: OUR LADY OF LA VANG SHRINE
Account No: 529783746
BSB: 083-347