Liên lạc:
Anh Gioakim Dương Đức Hoá
Uỷ Viên Đặc Trách Xóm Giáo
E: hoadduong@yahoo.com.au
P: 0401 712 757