Ca Doan Thanh Linh
BAN ĐIỀU HÀNH (NHIỆM KỲ 2022-2025):

– Đoàn trưởng: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Mai Loan
– Đặc trách Thư ký và Ngoại vụ: Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Phương
– Đặc trách Thủ quỹ: Chị Têrêsa Đỗ Thị Phương Tâm
– Đặc trách Phụng vụ: Chị Maria Lương Thu Huyền
– Ca Trưởng 1:  Anh Dominique Phạm Quốc Thăng 
– Ca trưởng 2: Chị Têrêsa Đặng Phan Hồng Yến
– Ca trưởng 3: Anh Hieronimo Phạm Hùng Cường

Liên lạc:
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Mai Loan
E: longmith1@y7mail.com
P: 0422 656 587