5 Phút Lời Chúa – Chúa Nhật XXV Thường Niên năm A, 24/9/2023

Thơ Tuần Chúa Nhật XXV Thường Niên năm A 2023

Không có Thánh lễ 12.30pm & 5.00pm Chúa Nhật 24/9/2023

Phép Lành Tòa Thánh Kỷ Niệm Hôn Phối 2023

Chuỗi Mân Côi Trong Tháng 10

Thánh Lễ Sắc Tộc Tại Nhà Thờ Chính Tòa, Chúa Nhật 24/9/2023

Cha Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh đi vắng

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 9/2023

Tổng kết số tiền giúp đỡ các cha hưu dưỡng trong TGP

Lời cám ơn sau Ngày Truyền Thống 2023 & Thiếu Nhi Thánh Thể cám ơn