SUY NIỆM – CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 17/10/2021

TLTT: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 10.00AM | 17/10/2021

GIỜ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 16/10/2021

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC THẦY ANTÔN NGUYỄN VĂN NAM, 12.30PM | 16/10/2021

5 PHÚT LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 17/10/2021

TLTT: THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, THÁNH TÊRÊSA AVILA. 7.00PM | 15/10/2021

THƠ TUẦN CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021

TLTT: THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 14/10/2021

TLTT: THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG LORENSÔ NGUYỄN THÀNH NHIÊN, 10.30AM | 14/10/2021

TLTT: THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 13/10/2021