TLTT: CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B, 10.00AM | 17/10/2021

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN TRUYỀN THÔNG

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG BAN GÂY QUỸ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG MÂN CÔI

KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN III

GIỜ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 3.00PM | 16/10/2021

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC THẦY ANTÔN NGUYỄN VĂN NAM, 12.30PM | 16/10/2021

TLTT: THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, THÁNH TÊRÊSA AVILA. 7.00PM | 15/10/2021

TLTT: THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN. 7.00PM | 14/10/2021

TLTT: THÁNH LỄ AN TÁNG ÔNG LORENSÔ NGUYỄN THÀNH NHIÊN, 10.30AM | 14/10/2021