Ban Truyền Thông

Trưởng ban:       Anh Nguyễn Lập,  Tel: 0414 409 618, Email: lapnguyen2@yahoo.com

Phó Ban:              Anh Phan Quang Khánh, Tel: 0402 999 531, Email: danielphan3003@gmail.com

Cố Vấn:                Anh Dương Đức Hóa

Web Master:      Anh Nguyễn Lập, anh Quang Nguyễn, anh Bảo Lương

Social Media & Design:  Anh Phan Quang Khánh

Photographer:   Anh Võ Nguyên Thành Nam, anh Trần Ngọc Dũng, chị Hương Trương, anh Trần Văn Thuận

Video Camera:    Anh Nguyễn Duy Đức, chị Hương Trương, anh Bảo Lương

MC:  Chị Phạm Thị Liễu, chị Vũ Thị Ánh Thu, anh Dương Đức Hóa

Thủ Quỹ: Chị Phạm Thị Liễu

Biên Tập: Anh Trần Văn Hòa, anh Huỳnh Văn Tân,  chị Lê Thị Ngọc Lang, chị Phạm Thị Liễu, anh Nguyễn Văn Nhậm,  Sr Nguyễn Thanh Nga, Br Phêrô Nguyễn Khôi, anh Vũ Văn Học, anh Dương Đức Hóa, Cha JB Đặng Nhật Trường, Cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển, Nhà thơ Dân Nam, Chị Vũ Thị Ánh Thu