Ban Truyền Thông

Trưởng ban:       Anh Nguyễn Lập,  Tel: 0414 409 618, Email: lapnguyen2@yahoo.com

Phó Ban:              Anh Phan Quang Khánh, Tel: 0402 999 531, email: danielphan3003@gmail.com

Cố Vấn:                Anh Dương Đức Hóa

Web Master:       Anh Quang Nguyễn, anh Nguyễn Lập

Social Media:      Anh Phan Quang Khánh

Photo Camera:   Anh Trần Ngọc Dũng, anh Võ Thanh Nam, Anh Dương Đức Hóa, anh Vũ Văn Học, anh Trần Văn Thuận

Video Camera:    Anh Nguyễn Duy Đức, anh  Phương Trần

Thủ Qũy:               Chị Phạm Thị Liễu

Ban biên tập:       Anh Trần văn Hòa, anh Huỳnh Văn Tân,  chị Lê Thị Ngọc Lang, chị Phạm Thị Liễu, anh Nguyễn Văn Nhậm,  Sr Nguyễn Thanh Nga, Br Phêrô Nguyễn Khôi, anh Vũ Văn Học, anh Dương Đức Hóa, Cha JB Đặng Nhật Trường, Cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển, nhà thơ Dân Nam, Chị Vũ Thị Ánh Thu

Bản Tin Lễ Thánh Bổn Mạng Ban Truyền Thông 2016