TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Địa chỉ:
225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173

Phone:
(03) 9701 6033

Email:
ttlavang225@gmail.com

LINH MỤC TUYÊN ÚY

LINH MỤC G.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, C.Ss.R 
Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN XUÂN HIẾU, C.Ss.R
Email: hieucssr@yahoo.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0469 264 761

Liên Lạc Ban Truyền Thông

Quý vị có thể gửi mọi vấn đề cho Ban Truyền Thông dưới đây