Trung Tâm Thánh Mẫu La vang

Địa Chỉ:
225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173 – Tham khảo Melway trang 49 C2

Phone:
(03) 9701 6033

E-Mail:
info@trungtamthanhmaulavang.org.au

Cha Tuyên Úy

LINH MỤC GIUSE VŨ NGỌC TUYỂN, CSSR
Email: tuyenc77@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0488 639 735

LINH MỤC J.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, CSSR
Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

Liên hệ Ban Truyền Thông

Quý vị có thể gửi mọi vấn đề cho ban Truyền Thông dưới đây