Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Địa Chỉ:
225 Hutton Road, Keysborough, Victoria 3173 – Tham khảo Melway trang 49 C2

Phone:
(03) 9701 6033

E-Mail:
info@trungtamthanhmaulavang.org.au

Cha Tuyên Úy

LINH MỤC J.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG, CSsR 
Email: john04051976@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0421 134 027

LINH MỤC GIUSE NGUYỄN XUÂN HIẾU, CSsR
Email: hieucssr@yahoo.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0469 264 761

Liên hệ Ban Truyền Thông

Quý vị có thể gửi mọi vấn đề cho ban Truyền Thông dưới đây