Chương Trình Tháng Hoa 2024

Chúc mừng bổn mạng Xóm giáo Micae Hy

Việc hút thuốc tại Trung tâm

Thông báo của trường Killester College

Tham gia Đội Lân Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Bán thức ăn gây quỹ cho Cộng đoàn

Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2024

Thánh Tẩy Trẻ Em Tháng 5/2024

Thơ Tuần Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B 2024

Tổng kết chi phí sơn sửa hàng rào Trung tâm