Thơ Tuần XV, Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ

Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)

Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa nhật Xll thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

Năm Sắc Hoa Dâng Mẹ – Thơ Minh Liên