BẦU LẠI BAN THƯỜNG VỤ CỘNG ĐOÀN 26.03.19

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như thông báo trong bản tin từ nhiều tuần trước, nhiệm kỳ của ban thường vụ (BTV) cộng đoàn sẽ kết thúc vào cuối tháng hai 2019. Tuy nhiên, vì điều kiện thời gian, chúng ta sẽ bầu lại BTV vào cuối tháng ba, và kết quả bầu cử sẽ có hiệu lực ngay sau khi bầu cử. Trong thời gian hiện tại, BTV đương nhiệm tiếp tục cộng việc cho đến khi có BTV mới.

Luật lệ bầu cử BTV vẫn áp dụng tương tự lần bầu BTV của hai năm trước (Hai cha tuyên úy sẽ toàn quyền quyết định về cách thức bầu cử.)

Vậy xin kêu gọi quý ông bà và anh chị em mạnh dạn đề cử những người có khả năng và sẵn sàng hy sinh phục vụ cộng đoàn ra ứng cử. Ngoài ra, mỗi người đều có quyền tự ứng cử để tham gia trong đợt bầu cử này.

Vì lợi ích chung của cộng đoàn, BẮT BUỘC tất cả các ban ngành, đoàn thể và xóm giáo cử ít nhất một hoặc hai đại diện để tham gia đợt bầu cử này (Có quyền cử nhiều hơn hai ứng cử viên)

Rất mong, và tha thiết kêu gọi quý ông bà và anh chị em, đặc biệt những người trẻ hy sinh cộng tác cho công việc chung của cộng đoàn. Nguyện xin Chúa và Thánh mẫu La vang chúc lành cho cộng việc quan trọng này của cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *