HỢP LỜI CẦU NGUYỆN

Xin Cộng Đoàn dâng lời hợp nguyện với Gia Đình
Anh Chị Lập Phượng (Ban Truyền Thông)
Cùng cầu nguyện cho linh hồn Ông:
Vincente Nguyễn Văn Riệu Thân Phụ chị anh Lập
vừa được Chúa gọi về nhà Cha ngày 05-10-2017
tại Việt Nam hưởng thọ 72 tuổi.
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Ông Vincente vào nước Chúa.