Ngày Truyền Thống 2017

Video – Tập trung và rước kiệu ngày Tryền Thống 2017, quay từ trên không
Video Tập trung và rước kiệu ngàY Tryền Thống 2017, quay từ trên không
Ba Ngày TĨNH TÂM chuẩn bị mừng lễ Thánh Tôma Trần văn Thiện(14,15,16/9/17) – Bài Viết (Nham Nguyen)