Đơn xin chịu Bí Tích Thánh Tẩy (Rửa Tội)

Trẻ em: tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy cuối tháng. Xin vui lòng nộp đơn cho Cha tuyên úy trước ngày cử hành bí tích.
Người lớn: tổ chức mỗi năm một lần vào dịp lễ Phục Sinh. Cần tham dự khóa Tìm Hiểu Giáo Lý Công Giáo.

 

Tải Mẫu Đơn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *