CĐCGVNTGP MELBOURNE – THƯ HIỆP THÔNG: THÁNG MÂN CÔI

THƯ NGỎ GỬI NGÀI THỦ HIẾN CỦA CÁC GIÁM MỤC VICTORIA

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM A

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

CẬP NHẬT #16 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 5.00PM THỨ TƯ 16/9/2020, THƯ ĐỨC TỔNG GỬI DÂN CHÚA VÀ HÀNG GIÁO SĨ

CHƯƠNG TRÌNH MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG, MỪNG 200 NĂM NGÀY SINH THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN, CHÚA NHẬT 27/9/2020

5 PHÚT LỜI CHÚA, CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

THÔNG BÁO CỦA HỘI SICMAA TRỢ GIÚP QUÝ VỊ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

CHƯƠNG TRÌNH “SUY NIỆM LỜI CHÚA” CỦA VIETCATHOLIC NEWS