Đơn đặt chỗ an vị Tường Tưởng Niệm

Tải Mẫu Đơn

Bài Viết Liên Quan

Đơn xin chịu Bí Tích Thánh Tẩy (Rửa Tội)... Trẻ em: tổ chức lúc 11 giờ sáng thứ bảy cuối tháng. Xin vui lòng nộp đơn cho Cha tuyên úy trước ngày cử hành bí tích.Người lớn: tổ chức mỗi năm một l...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *