Giờ Lễ Trong Tuần

Thứ Hai đến Thứ Tư: 9.40am: Kinh Sáng; 10.00am: Thánh lễ
Thứ Năm: 6.30pm: Lần chuỗi Mân Côi; 7.00pm: Thánh lễ
Thứ Sáu: 7.00pm: Thánh lễ; Giờ Chầu Thánh Thể và Kính Lòng Chúa Thương Xót sau Thánh lễ 
Thứ Bảy: Giờ hành hương kính Đức Mẹ HCG và Thánh lễ lúc 3.00pm. Thánh lễ Phụng Vụ Chúa Nhật lúc 7.00pm
Chúa Nhật: Thánh lễ lúc 10.00am, 12.30pm và 5.00pm
Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh, C.Ss.R
Email: danhtrongly1909@gmail.com
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0431 030 122
Linh mục Giuse Đỗ Tuấn Anh, C.Ss.R
Email: tuananh.do@cam.org.au
Điện Thoại: (03) 9701 6033
Mobile: 0403 642 146
Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm: Nửa giờ trước hoặc sau Thánh lễ
Thứ Sáu: Trong lúc Chầu Thánh Thể
Thứ Bảy: Từ 10.00am đến 11.00am
Chúa Nhật: Không có