Thơ Tuần Chúa Nhật II Mùa Chay năm B 2024

Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Chay năm B 2024

Thơ Tuần Chúa Nhật VI Thường Niên năm B 2024

Thơ Tuần Chúa Nhật II Thường Niên năm B 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật IV Mùa Vọng năm B 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật III Mùa Vọng năm B 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật I Mùa Vọng năm B 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật XXXIV Thường Niên năm A 2023

Thơ Tuần Chúa Nhật XXXII Thường Niên năm A 2023