HÌNH ẢNH: LỄ PHÁT THƯỞNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG 2021 – Photo Đức Nguyễn

HÌNH ẢNH: LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, 23/5/2021

HÌNH ẢNH: LỄ BỔN MẠNG XÓM GIÁO MICAE HY, THỨ BẢY 22/5/2021

HÌNH ẢNH: ĐÊM CA NGUYỆN “BÊN MẸ CA VANG”, 7.00PM | 7/5/2021

HÌNH ẢNH: GIỜ TÔN VƯƠNG CỦA XÓM GIÁO MICAE HUY & SIMON HOÀ, 7.00PM | 5/5/2021

HÌNH ẢNH: LỄ KHAI MẠC ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU 2021, THÁNH LỄ

HÌNH ẢNH – THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH, 11.00AM | 25/12/2020

HÌNH ẢNH – THÁNH LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ, 13/12/2020

HÌNH ẢNH – TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY 2, THỨ TƯ 9/12/2020