Hình Ảnh – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Melbourne – Thánh Lễ

Hình Ảnh – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2019 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Melbourne – Rước Kiệu

Video – Bài Giảng Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn 02-11-2019

Video – Thánh Lễ An Táng Linh Mục Bart Huỳnh San 18/10/2019

Hình Ảnh – Sinh hoạt Nhóm Giới Trẻ TTTM LaVang, Chúa Nhật 8/9/2019