THỨ TƯ LỄ TRO 26-02-2020

Thứ Tư lễ tro sẽ có hai thánh lễ: 10 am và 07 pm. Chúng ta được mời gọi ăn chay kiêng thịt nhằm tiết kiệm để làm việc bố thí.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *