Thơ Tuần XXIII Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ


Sửa lỗi anh em.

Thương người như thể thương thân,

Thấy người sai lỗi chung phần sửa sai.

Tình không ghen ghét mỉa mai,

Trước là nhắc nhở chỉ hai nhẹ nhàng.

Người nghe, thêm được bạn vàng,

Nếu không kiên nhẫn cậy sang bạn bè.

Một lời ba mặt  không nghe,

Trình lên công nghị thẩm phê cảnh tình.

Sự tình tác hại nhân sinh,

Loại ra tránh mối gây kình chống nhau.

Đất Trời ý hợp tâm đầu.

Buộc tha đồng thuận Chúa trao năng quyền.

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *