Mục Vụ Gia Đình Tháng 3

Kính mời cộng đoàn đến tham dự chương trình mục vụ gia đình vào tối thứ Tư, ngày 04-02:

Thánh lễ: 7pm và sau đó là Hướng dẫn và chia sẻ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *