THIỆP MỜI, Thầy Đoàn Khôi msc chịu chức Phó Tế

THIỆP MỜI, Thầy Đoàn Khôi msc chịu chức Phó Tế)
ThiepMoiDoanKhoi