Thiệp Mời Lễ Thụ Phong Linh Mục Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và Giuse Ngọc Sơn

Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ thụ phong Linh Mục của Thầy Guise Nguyễn Xuân Hiếu và Giuse Nguyễn Ngọc Sơn vào ngày Thứ Bảy 16 tháng 6 2018 tại St Alban và Lễ Tạ Ơn tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào ngày Chúa Nhật 24 tháng 6 lúc 10:00 AM. Xin cộng đoàn xem thêm chi tiết dưới đây