BAN LÀM VƯỜN

Như chúng ta thấy, nhà thờ đã hoàn tất và chúng ta cần nhiều người cộng tác vào việc trồng cây xanh cho khuân viên được tươi đẹp. Hiện tại chúng ta đã mua trên $30,000.0 các loại cây cảnh theo yêu cầu của hội đồng thành phố. Vậy xin kêu gọi quý anh chị em đăng ký tham gia trong việc trồng và chăm sóc các cây cảnh này. Mọi đăng ký xin liên hệ cùng ban thường vụ hoặc hai cha tuyên úy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *