SỬ DỤNG ZOOM CHO HỘI HỌP

Vì hoàn cảnh cách ly xã hội sẽ còn kéo dài, tuy nhiên nhu cầu hội họp và sinh hoạt hội đoàn vẫn cần được tiếp diễn, do đó Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã đăng ký cho Cộng đoàn phương tiện truyền thông Zoom. Vậy hội đoàn nào muốn sử dụng Zoom để hội họp hoặc sinh hoạt xin liên hệ với ông Giuse Trần Văn Thuận qua số điện thoại: 0403 233 478.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *