CẬP NHẬT #16 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 5.00PM THỨ TƯ 16/9/2020, THƯ ĐỨC TỔNG GỬI DÂN CHÚA VÀ HÀNG GIÁO SĨ

16-16Sep2020-CAP-NHAT-CAC-HUONG-DAN-TONG-QUAT-COVID-19

16Sept20-Thu-goi-Dan-Chua-va-Giao-si

Download Hướng dẫn Tổng Quát #16 – bản dịch Tiếng Việt

Download Hướng dẫn Tổng Quát #16 – Tiếng Anh

Download Thư Đức Tổng Gửi Cộng đồng Dân Chúa và hàng Giáo Sĩ – bản dịch Tiếng Việt

Download Thư Đức Tổng Gửi Cộng đồng Dân Chúa và hàng Giáo Sĩ -Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *