CẬP NHẬT #23 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 12.00PM THỨ BA 8/12/2020

23-8Dec2020-CAP-NHAT-CAC-HUONG-DAN-TONG-QUAT-VE-COVID-19

Download Hướng dẫn Tổng Quát #23 – bản dịch Tiếng Việt

Download Hướng dẫn Tổng Quát #23 – Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *