SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

Cộng đồng CGVN Melbourne sẽ tổ chức chương trình giáo lý hôn nhân trong năm 2020 :

Khóa Giáo Lý I: Ngày Học: Thứ Bả y 14/03/20 & 21/03/20;

Thời Gian: 9:30 am – 5:30 pm; Địa Điểm: St. Margaret Mary’s Church, 51 Mitchell Street, Brunswick North Vic 3056.

Khóa Giáo Lý II: Ngày Học: Thứ Bả y 04/07/20 & 11/07/20;

Thời Gian: 9:30 am – 5:30 pm; Địa Điểm: Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang , 225 Hutton Road, Keysborough Vic 3173.

Khóa Giáo Lý III: Ngày Học: Thứ Bả y 24/10/20 & 31/10/20;

Thời Gian: 9:30 am – 5:30 pm; Địa Điểm: Trung Tâm Thánh Vincent Liêm, 95 Mt Alexander Rd, Flemington Vic 3031.

Xin vui lòng ghi danh:

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB, Mob: 0412 560 445, Email: quangsdb@yahoo.com

Lm Giuse Trần Ngọc Tân, SSS, Mob: 0435 582 525, Email: ngoctansss2014@yahoo.com.au

Lm G.B. Đặng Nhật Trừờng, CSsR, Mob: 0421 134 027, Email: john04051976@gmail.com

Anh Phaolo Nguyễn Ngọc Trúc, Mob: 0418 926 986, Email: trucnguyen58@gmail.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *