CHÚC MỪNG LỄ BỔN MẠNG THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN TÔMA THIỆN

Chúc mừng lễ bổn mạng đến toàn thể TNTT Xứ Đoàn Tôma Thiện. Nguyện xin Chúa ban cho các huynh trưởng lòng nhiệt thành trong phụng sự và phục vụ, và ban cho các em thiếu nhi sự đơn sơ đạo đạo đức. Cheers!!!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *