CẬP NHẬT #29 HƯỚNG DẪN TỔNG QUÁT VỀ MỤC VỤ CỦA ĐỨC TỔNG PHÊRÔ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH COVID-19, BAN HÀNH VÀO 5.00PM THỨ SÁU 26/2/2021

#29-26Feb21-CAP-NHAT-CAC-HUONG-DAN-TONG-QUAT-VE-COVID-19

Download Hướng dẫn Tổng Quát #29 – bản dịch Tiếng Việt

Download Hướng dẫn Tổng Quát #29 – Tiếng Anh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *