BAN KHÁNH TIẾT

Chân thành cảm ơn Ban Khánh Tiết đã hy sinh vất vả trang trí cho các Thánh lễ dịp Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời và Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho sự hy sinh của anh chị.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *