THIẾU NHI THÁNH THỂ XỨ ĐOÀN TÔMA THIỆN

BAN QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2024

 Họ TênThông tin liên lạc
Xứ Đoàn TrưởngGiacôbê Eric LêM: 0420 222 723
E: eric.le@live.com
Phó Nội VụTôma Tuấn Nguyễn 
Phó Ngoại VụMaria Jennifer Vũ 
Thư KýAntôn Nam Nguyễn 
Thủ QuỹMary Nguyễn