Loan Báo Tin Mừng Với Sự Khiêm Nhượng – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 25.04.2017)

Loan Báo Tin Mừng Với Sự Khiêm Nhượng
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 25.04.2017)
28-4-2017-1
Người ta nên loan báo Tin Mừng „với sự khiêm tốn“ chứ không phải với sự kiêu căng. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, tức bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô, Đức Thánh Cha đã giảng rằng, các Ki-tô hữu nhận thấy có nhu cầu „phải đi ra để loan báo Tin Mừng“.
Trước sự hiện diện của các thành viên thuộc Ủy Ban C9, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, trong việc loan báo Tin Mừng, vấn đề không phải là một „sự bảo đảm cuộc sống“ cho người loan báo. Từ ngày 24 tới ngày 26 tháng 04 năm 2017, Ủy Ban 9 vị Hồng Y hay còn gọi là nhóm C9 sẽ nhóm họp lần thứ 19 tại Vatican. Sứ mạng của Ủy Ban này là tư vấn cho Đức Thánh Cha trong công cuộc cải tổ Giáo Triều, cũng như hỗ trợ cho Đức Thánh Cha trong việc lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ.
Ai loan báo Tin Mừng, người ấy phải luôn luôn lên đường – Đức thánh Cha quả quyết:
Đi ra để loan báo Tin Mừng, và đời sống của nhà giảng thuyết sẽ diễn ra trong sự đi ra này! Nhà giảng thuyết không cảm thấy mình trong sự an toàn, không có những bảo đảm đặc biệt cho cuộc sống của nhà giảng thuyết. Và khi một nhà giảng thuyết tìm kiếm sự bảo đảm cho cuộc sống của mình, thì rồi Ngài cũng sẽ chẳng còn phải là một nhà rao giảng Tin Mừng đích thực nữa. Thay vì đi loan báo Tin Mừng, Ngài sẽ ở lì mãi trong nhà, sẽ cảm thấy được che giấu trong sự an toàn. Hãy đi ra, vì người ta sẽ chỉ hiện thực hóa Tin Mừng của Chúa Giê-su bằng cách đi ra, không ngừng. Và với sự đi ra, Cha nghĩ cả tới sự đi ra theo nghĩa thể lý lẫn theo nghĩa tinh thần, kể cả trong ý nghĩa đau khổ nữa. Ở đây chúng ta hãy nghĩ tới các bệnh nhân, họ rất đông, và Tin Mừng sẽ được loan báo thông qua những câu chuyện đầy đau khổ của họ.“
Thánh Phê-rô Tông Đồ chính là sư phụ của Thánh Mác-cô. Thánh Phê-rô cũng đã nêu gương cho thánh Mác-cô trong cách sống của mình, và cách sống này hệ tại ở chỗ, „nói về Con Thiên Chúa với sự khiêm tốn“. Tin mừng không phải là ngày hội hóa trang hay là một lễ hội – Đức Thánh Cha bổ sung. Đó không phải là Tin Mừng.
Và tại sao phải với sự khiêm tốn? Thưa, vì chúng ta tiếp tục chuyển giao một sứ điệp khiêm nhường, mà thực ra, Tin Mừng đó ủng hộ sự vinh quang, nhưng diễn ra qua sự khiêm nhường. Vì có cơn cám dỗ xúi người ta loan báo Tin Mừng theo cách khác. Đó là cơn cám dỗ của sự khát khao quyền lực, của sự tự phụ và của tinh thần thế tục. Vì thế, người ta muốn pha loãng Tin Mừng, người ta muốn cướp đi sức mạnh của Tin Mừng, và muốn phổ biến một Tin Mừng mà không có Chúa Giê-su trên Thánh Giá, không có sự phục sinh của Ngài. Vì thế, Thánh Phê-rô đã nói rất rõ: Anh em hãy coi chừng, hãy cẩn trọng! Kẻ thù của anh em, tức mà quỷ, đang rảo quanh anh em như sư tử tìm mồi cắn xé. Hãy chống lại nó, hãy kiên cường trong Đức Tin, và hãy biết rằng, những người anh chị em của anh em trên thế giới này cũng đang có sự đau khổ như vậy. Nếu việc loan báo Tin Mừng là đích thực, thì việc loan báo ấy sẽ bị liên lụy tới những cơn cám dỗ.“
Vì nếu việc loan báo Tin Mừng không diễn ra theo cách đích thực, thì sẽ có nghĩa là, ma quỷ sẽ chẳng bận tâm gì tới chúng ta – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng Thiên Chúa luôn luôn đứng về phía chúng ta, và Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh và lòng can đảm như Ngài đã ban những điều đó cho các Tông Đồ.
Thiên Chúa sẽ ủi an chúng ta, cũng như sẽ ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta tiến về phía trước. Vì Ngài sẽ hành động với chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng chuyển giao Tin Mừng. Và ở đây, hãy đi ra khỏi chính chúng ta, khi chúng ta công bố Chúa Ki-tô chịu đóng đinh, công bố nỗi ô nhục và sự điên rồ ấy. Ước gì Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta để tất cả những người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy là chúng ta đây, sẽ cùng đi trên con đường loan báo Tin Mừng với sự khiêm tốn, và trong sự tín thác vào Thiên Chúa. Tất cả chúng ta hãy cùng công bố: ´Ngôi lời đã trở thành xác phàm.` Điều đó thật điên rồ, nó chính là một nỗi ô nhục, nhưng tất cả chúng ta đều ý thức rằng, Thiên Chúa ở bên chúng ta và hành động qua chúng ta.“
(theo de.rv 25.04.2017 mg)
Đa-minh Thiệu