Xin hiệp ý cầu nguyện và mời tham dự Thánh lễ An Táng Cha Brian Johnston (1938-2023)

Xin hiệp ý cầu nguyện và mời tham dự

Thánh lễ An táng Linh mục Brian Johnston, C.Ss.R.

10.00am Thứ Hai 24/4/2023
Nhà thờ Thánh Paschal, 98 Albion Road, Box Hill, VIC 3128

Xin quý ông bà anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Brian Johnston thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu vừa được Chúa gọi về, cũng như sắp xếp thời gian tham dự Thánh lễ An táng của ngài tại nhà thờ Thánh Paschal, Box Hill.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *