NGÀY SINH HOẠT GIỚI TRẺ 15.09.17

XIN QUÝ PHỤ HUYNH KÊU GỌI CON CHÁU MÌNH THAM GIA SINH HOẠT GIỚI TRẺ CÁC TỐI THỨ SÁU TUẦN THỨ BA TRONG THÁNG. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIẾT DO GIỚI TRẺ VIỆT NAM CÔNG GIÁO MELBOURNE TỔ CHỨC NHẰM GIÚP CÁC CỘNG ĐOÀN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG TRƯỚC TẠI NHÀ XỨ TRUNG TÂM. TUY NHIÊN, RẤT ÍT BẠN TRẺ TRONG CỘNG ĐOÀN THAM DỰ. VẬY CHA THA THIẾT KÊU GỌI CÁC BAN TRẺ THAM GIA SINH HOẠT NÀY VÀO TỐI THỨ SÁU 15.09 TỚI ĐÂY LÚC 7.00PM CHO TỚI 10.30PM.