Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Keysborough, Melbourne, Úc Châu

Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở link dưới đây 

http://vietcatholic.net/News/Html/254645.htm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *