Về việc xin lễ một năm cho các linh hồn

Gia đình hay ông bà anh chị em có thói quen xin lễ một năm cho các linh hồn người thân, thì xin gặp hai Cha Tuyên úy Cộng đoàn. Xin đừng bỏ ý xin lễ một năm vào thùng xin lễ. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *