Về việc làm thẻ Working With Children

Cám ơn Cộng đoàn, nhất là những anh chị em trong tất cả các ban, hội, đoàn, nhóm đã đón nhận lời kêu gọi của chính phủ và của Giáo Hội và của Cộng đoàn để làm thẻ Working with Children, và đồng thời tham gia những ngày huấn luyện để hiểu biết thêm về luật bảo vệ trẻ em trong xã hội, và trong môi trường chúng ta đang sống và sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhỏ anh chị em vẫn chưa làm thẻ Working With Children. Vậy cha Danh mời gọi anh chị em đón nhận lời mời gọi lần này với trách nhiệm trong tình yêu thương xây dựng môi trường Cộng đoàn tốt đẹp hơn, ngang qua việc làm thẻ Working With Children. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *