Về việc an vị hài cốt tại Tường Tưởng Niệm

Kế hoạch trùng tu Tường Tưởng Niệm sẽ được khởi công trong thời gian sắp tới, sẽ thông báo với Cộng đoàn khi có kế hoạch rõ ràng. Trong thời gian thi công trùng tu, Cộng đoàn sẽ tạm ngưng việc an vị hài cốt cho tới khi công việc trùng tu Tường Tưởng Niệm được hoàn tất. Vì vậy, trong thời gian hiện tại (chưa trùng tu), ông bà anh chị em có dự tính an vị cho người thân đã qua đời thì liên lạc với Cha Tuyên úy để sắp xếp ngày và Thánh lễ an vị cho người thân của ông bà anh chị em. Cám ơn ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *