Trường Việt Ngữ La Vang & Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo

Trường Việt Ngữ La Vang và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ sinh hoạt trở lại bắt đầu từ Chúa nhật 5/2/2023.

Ghi Danh Năm Học Mới
– Trường Việt Ngữ: Ghi danh với Ban Giám Hiệu Trường tại bàn ghi danh, từ 9.30am đến 12.15pm mỗi sáng Chúa Nhật.
– Thiếu Nhi Thánh Thể: Tất cả đoàn sinh mới và cũ đều phải ghi danh. Đơn ghi danh được đặt dưới cuối nhà thờ. Xin phụ huynh ghi đầy đủ các thông tin rồi nộp cho các huynh trưởng.

Lưu ý: Các thông tin được ghi trong đơn quan trọng trực tiếp cho con em quý vị, nên xin quý vị ghi cẩn thận và đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *