Tiệc Cộng Đoàn, Xây Dựng "NGÔI NHÀ CHÚNG TA" 2018

 Video - Tiệc Cộng Đoàn, Xây Dựng
Một số hình ảnh trong đêm tiệc cộng đoàn “Ngôi Nhà Chúng Ta” 2018
 Một số hình ảnh trong đêm tiệc cộng đoàn