Dọn Đèn Giáng Sinh

Xin thông báo tới những hội đoàn, xóm giáo, nhóm và cá nhân trong cộng đoàn về việc tháo dọn đèn trang trí giáng sinh. Xin những anh chị trưởng sắp xếp các thành viên trong hội đoàn, xóm giáo, nhóm của mình thu dọn đèn ngay sau Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh 7/1/2024. Xin chân thành cám ơn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *