Thông báo về ngày Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức

– Xưng Tội Lần Đầu: lúc 4.30pm Thứ Bảy 11/11/2023
– Rước Lễ Lần Đầu: lúc 12.30pm Chúa Nhật 12/11/2023
– Thêm Sức:  lúc 12.30pm Chúa Nhật 26/11/ 2023

Xin Cộng đoàn hiệp thông thêm lời cầu nguyện cho các em trong những ngày đặc biệt này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *