Thông báo về lễ an vị trong tháng 5

Thánh lễ của 4 ngày thứ Bảy trong tháng 5, Cộng đoàn chúng ta được mời gọi chạy đến với Mẹ Maria để tôn vương kính mến Mẹ, nên Cộng đoàn sẽ ngưng cử hành nghi thức an vị những hài cốt người thân của anh chị em trong tháng 5. Nghi thức an vị sẽ cử hành lại vào tháng 6. Cám ơn anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *